OK

9170b2e

1 @ FreeBSD 11.0-REL-p12 i386 1.04 phk

1 @ FreeBSD 11.1-REL arm 1.04 phk

1 @ FreeBSD 11.1-REL-p1 amd64 1.04 phk

1 @ FreeBSD 12.0-CUR arm64 1.04 phk

3 @ SunOS 5.11 i86pc 1.04 32_gcc4.7 uplex

2 @ SunOS 5.11 i86pc 1.04 32_sun12.4 uplex

3 @ SunOS 5.11 i86pc 1.04 64_gcc4.7 uplex

2 @ SunOS 5.11 i86pc 1.04 64_sun12.4 uplex

2 @ Ubuntu LTS i686 1.04 fgs

0c7067a

1 @ FreeBSD 11.0-REL-p12 i386 1.04 phk

1 @ FreeBSD 11.1-REL arm 1.04 phk

2 @ FreeBSD 11.1-REL-p1 amd64 1.04 phk

1 @ FreeBSD 12.0-CUR arm64 1.04 phk

3 @ SunOS 5.11 i86pc 1.04 32_gcc4.7 uplex

3 @ SunOS 5.11 i86pc 1.04 32_sun12.4 uplex

3 @ SunOS 5.11 i86pc 1.04 64_gcc4.7 uplex

3 @ SunOS 5.11 i86pc 1.04 64_sun12.4 uplex

2 @ Ubuntu LTS i686 1.04 fgs

4b48f88

3 @ FreeBSD 11.0-REL-p12 i386 1.04 phk

1 @ FreeBSD 11.1-REL arm 1.04 phk

2 @ FreeBSD 11.1-REL-p1 amd64 1.04 phk

2 @ FreeBSD 12.0-CUR arm64 1.04 phk

5 @ SunOS 5.11 i86pc 1.04 32_gcc4.7 uplex

5 @ SunOS 5.11 i86pc 1.04 32_sun12.4 uplex

4 @ SunOS 5.11 i86pc 1.04 64_gcc4.7 uplex

5 @ SunOS 5.11 i86pc 1.04 64_sun12.4 uplex

3 @ Ubuntu LTS i686 1.04 fgs

fa38843

7 @ FreeBSD 11.0-REL-p12 i386 1.04 phk

4 @ FreeBSD 11.1-REL arm 1.04 phk

7 @ FreeBSD 11.1-REL-p1 amd64 1.04 phk

5 @ FreeBSD 12.0-CUR arm64 1.04 phk

12 @ SunOS 5.11 i86pc 1.04 32_gcc4.7 uplex

13 @ SunOS 5.11 i86pc 1.04 32_sun12.4 uplex

13 @ SunOS 5.11 i86pc 1.04 64_gcc4.7 uplex

13 @ SunOS 5.11 i86pc 1.04 64_sun12.4 uplex

7 @ Ubuntu LTS i686 1.04 fgs

067787b

9 @ FreeBSD 11.0-REL-p12 i386 1.04 phk

5 @ FreeBSD 11.1-REL arm 1.04 phk

9 @ FreeBSD 11.1-REL-p1 amd64 1.04 phk

7 @ FreeBSD 12.0-CUR arm64 1.04 phk

17 @ SunOS 5.11 i86pc 1.04 32_gcc4.7 uplex

17 @ SunOS 5.11 i86pc 1.04 32_sun12.4 uplex

17 @ SunOS 5.11 i86pc 1.04 64_gcc4.7 uplex

17 @ SunOS 5.11 i86pc 1.04 64_sun12.4 uplex

9 @ Ubuntu LTS i686 1.04 fgs

48a5995

6 @ FreeBSD 11.0-REL-p12 i386 1.04 phk

2 @ FreeBSD 11.1-REL arm 1.04 phk

5 @ FreeBSD 11.1-REL-p1 amd64 1.04 phk

4 @ FreeBSD 12.0-CUR arm64 1.04 phk

10 @ SunOS 5.11 i86pc 1.04 32_gcc4.7 uplex

11 @ SunOS 5.11 i86pc 1.04 32_sun12.4 uplex

11 @ SunOS 5.11 i86pc 1.04 64_gcc4.7 uplex

11 @ SunOS 5.11 i86pc 1.04 64_sun12.4 uplex

6 @ Ubuntu LTS i686 1.04 fgs

ffcbf13

3 @ FreeBSD 11.0-REL-p12 i386 1.04 phk

2 @ FreeBSD 11.1-REL arm 1.04 phk

3 @ FreeBSD 11.1-REL-p1 amd64 1.04 phk

2 @ FreeBSD 12.0-CUR arm64 1.04 phk

6 @ SunOS 5.11 i86pc 1.04 32_gcc4.7 uplex

6 @ SunOS 5.11 i86pc 1.04 32_sun12.4 uplex

6 @ SunOS 5.11 i86pc 1.04 64_gcc4.7 uplex

6 @ SunOS 5.11 i86pc 1.04 64_sun12.4 uplex

3 @ Ubuntu LTS i686 1.04 fgs

0df786e

3 @ FreeBSD 11.0-REL-p12 i386 1.04 phk

2 @ FreeBSD 11.1-REL arm 1.04 phk

3 @ FreeBSD 11.1-REL-p1 amd64 1.04 phk

3 @ FreeBSD 12.0-CUR arm64 1.04 phk

6 @ SunOS 5.11 i86pc 1.04 32_gcc4.7 uplex

6 @ SunOS 5.11 i86pc 1.04 32_sun12.4 uplex

6 @ SunOS 5.11 i86pc 1.04 64_gcc4.7 uplex

6 @ SunOS 5.11 i86pc 1.04 64_sun12.4 uplex

4 @ Ubuntu LTS i686 1.04 fgs

f00e40c

8 @ FreeBSD 11.0-REL-p12 i386 1.04 phk

5 @ FreeBSD 11.1-REL arm 1.04 phk

8 @ FreeBSD 11.1-REL-p1 amd64 1.04 phk

6 @ FreeBSD 12.0-CUR arm64 1.04 phk

17 @ SunOS 5.11 i86pc 1.04 32_gcc4.7 uplex

16 @ SunOS 5.11 i86pc 1.04 32_sun12.4 uplex

17 @ SunOS 5.11 i86pc 1.04 64_gcc4.7 uplex

16 @ SunOS 5.11 i86pc 1.04 64_sun12.4 uplex

9 @ Ubuntu LTS i686 1.04 fgs

db40993

1 @ FreeBSD 11.0-REL-p12 i386 1.04 phk

4177fea

1 @ FreeBSD 11.0-REL-p12 i386 1.04 phk

1 @ FreeBSD 11.1-REL-p1 amd64 1.04 phk

1 @ FreeBSD 12.0-CUR arm64 1.04 phk

bb19138

1 @ FreeBSD 11.0-REL-p12 i386 1.04 phk

1 @ FreeBSD 11.1-REL arm 1.04 phk

1 @ FreeBSD 11.1-REL-p1 amd64 1.04 phk

1 @ FreeBSD 12.0-CUR arm64 1.04 phk

2 @ SunOS 5.11 i86pc 1.04 32_gcc4.7 uplex

2 @ SunOS 5.11 i86pc 1.04 32_sun12.4 uplex

2 @ SunOS 5.11 i86pc 1.04 64_gcc4.7 uplex

2 @ SunOS 5.11 i86pc 1.04 64_sun12.4 uplex

1 @ Ubuntu LTS i686 1.04 fgs

4691f58

3 @ FreeBSD 11.0-REL-p12 i386 1.04 phk

1 @ FreeBSD 11.1-REL arm 1.04 phk

1 @ FreeBSD 11.1-REL-p1 amd64 1.04 phk

2 @ FreeBSD 12.0-CUR arm64 1.04 phk

5 @ SunOS 5.11 i86pc 1.04 32_gcc4.7 uplex

5 @ SunOS 5.11 i86pc 1.04 32_sun12.4 uplex

5 @ SunOS 5.11 i86pc 1.04 64_gcc4.7 uplex

5 @ SunOS 5.11 i86pc 1.04 64_sun12.4 uplex

3 @ Ubuntu LTS i686 1.04 fgs