distcheck

e2a5eb7

FAIL: tests/r02964.vtc

2 @ FreeBSD amd64 12.0-REL 1.04 phk

PASS: tests/r02705.vtc
--- tests/r02763.log ---
PASS: tests/r02763.vtc
--- tests/r02775.log ---
--- tests/r02702.log ---
PASS: tests/r02702.vtc
--- tests/r02831.log ---
--- tests/r02775.log ---
PASS: tests/r02775.vtc
--- tests/r02839.log ---
PASS: tests/r02839.vtc
--- tests/r02849.log ---
--- tests/r02831.log ---
PASS: tests/r02831.vtc
--- tests/r02880.log ---
PASS: tests/r02880.vtc
--- tests/r02887.log ---
--- tests/r02849.log ---
PASS: tests/r02849.vtc
--- tests/r02923.log ---
--- tests/r02887.log ---
PASS: tests/r02887.vtc
--- tests/r02934.log ---
PASS: tests/r02934.vtc
--- tests/r02937.log ---
PASS: tests/r02937.vtc
--- tests/r02946.log ---
--- tests/r02923.log ---
PASS: tests/r02923.vtc
--- tests/r02964.log ---
FAIL: tests/r02964.vtc
--- tests/r02976.log ---
--- tests/r02946.log ---
PASS: tests/r02946.vtc
--- tests/r03003.log ---
PASS: tests/r03003.vtc
--- tests/r03006.log ---
--- tests/r02976.log ---
PASS: tests/r02976.vtc
--- tests/s00000.log ---

FAIL: tests/c00057.vtc

1 @ SunOS i86pc 5.11 1.04 32_sun12.4 uplex

PASS: tests/c00022.vtc
PASS: tests/c00024.vtc
PASS: tests/c00025.vtc
PASS: tests/c00023.vtc
PASS: tests/c00026.vtc
PASS: tests/c00027.vtc
PASS: tests/c00028.vtc
PASS: tests/c00031.vtc
PASS: tests/c00036.vtc
PASS: tests/c00037.vtc
PASS: tests/c00035.vtc
PASS: tests/c00038.vtc
PASS: tests/c00039.vtc
PASS: tests/c00040.vtc
PASS: tests/c00043.vtc
PASS: tests/c00034.vtc
PASS: tests/c00044.vtc
PASS: tests/c00041.vtc
PASS: tests/c00045.vtc
PASS: tests/c00046.vtc
PASS: tests/c00047.vtc
PASS: tests/c00051.vtc
PASS: tests/c00048.vtc
PASS: tests/c00053.vtc
PASS: tests/c00052.vtc
PASS: tests/c00054.vtc
PASS: tests/c00055.vtc
PASS: tests/c00056.vtc
PASS: tests/c00059.vtc
PASS: tests/c00058.vtc
FAIL: tests/c00057.vtc
PASS: tests/c00062.vtc
PASS: tests/c00061.vtc
PASS: tests/c00050.vtc
PASS: tests/c00049.vtc
PASS: tests/c00064.vtc
PASS: tests/c00065.vtc
PASS: tests/c00060.vtc
PASS: tests/c00066.vtc
PASS: tests/c00068.vtc

FAIL: tests/g00005.vtc

1 @ FreeBSD arm 12.0-REL 1.04 phk

PASS: tests/e00009.vtc
PASS: tests/e00010.vtc
PASS: tests/e00011.vtc
PASS: tests/e00012.vtc
PASS: tests/e00013.vtc
PASS: tests/e00014.vtc
PASS: tests/e00015.vtc
PASS: tests/e00016.vtc
PASS: tests/e00017.vtc
PASS: tests/e00018.vtc
PASS: tests/e00019.vtc
PASS: tests/e00020.vtc
PASS: tests/e00021.vtc
PASS: tests/e00022.vtc
PASS: tests/e00023.vtc
PASS: tests/e00024.vtc
PASS: tests/e00025.vtc
PASS: tests/e00026.vtc
PASS: tests/e00027.vtc
PASS: tests/e00028.vtc
PASS: tests/e00030.vtc
PASS: tests/e00031.vtc
PASS: tests/e00032.vtc
PASS: tests/e00033.vtc
PASS: tests/f00001.vtc
PASS: tests/g00000.vtc
PASS: tests/g00001.vtc
PASS: tests/g00002.vtc
PASS: tests/g00003.vtc
PASS: tests/g00004.vtc
FAIL: tests/g00005.vtc
PASS: tests/g00006.vtc
PASS: tests/g00007.vtc
PASS: tests/g00008.vtc
SKIP: tests/h00001.vtc
SKIP: tests/h00002.vtc
SKIP: tests/h00003.vtc
SKIP: tests/h00004.vtc
SKIP: tests/h00005.vtc
PASS: tests/j00000.vtc

FAIL: tests/d00017.vtc

1 @ SunOS i86pc 5.11 1.04 64_gcc4.7 uplex

PASS: tests/c00089.vtc
PASS: tests/c00090.vtc
PASS: tests/c00091.vtc
PASS: tests/c00088.vtc
PASS: tests/c00092.vtc
PASS: tests/c00083.vtc
PASS: tests/c00093.vtc
PASS: tests/c00097.vtc
PASS: tests/c00098.vtc
PASS: tests/c00095.vtc
PASS: tests/c00099.vtc
PASS: tests/d00000.vtc
PASS: tests/c00080.vtc
PASS: tests/d00001.vtc
PASS: tests/d00003.vtc
PASS: tests/d00002.vtc
PASS: tests/c00094.vtc
PASS: tests/d00004.vtc
PASS: tests/d00005.vtc
PASS: tests/d00007.vtc
PASS: tests/d00006.vtc
PASS: tests/d00009.vtc
PASS: tests/d00008.vtc
PASS: tests/d00010.vtc
PASS: tests/d00014.vtc
PASS: tests/d00015.vtc
PASS: tests/d00011.vtc
PASS: tests/d00012.vtc
PASS: tests/d00013.vtc
PASS: tests/d00016.vtc
FAIL: tests/d00017.vtc
PASS: tests/d00018.vtc
PASS: tests/d00019.vtc
PASS: tests/d00020.vtc
PASS: tests/d00021.vtc
PASS: tests/d00022.vtc
PASS: tests/d00023.vtc
PASS: tests/d00025.vtc
PASS: tests/d00026.vtc
PASS: tests/d00027.vtc

FAIL: tests/c00035.vtc

1 @ Linux x86_64 4.20.13 1.04 gcc uplex

PASS: tests/c00004.vtc
PASS: tests/c00005.vtc
PASS: tests/b00067.vtc
PASS: tests/c00006.vtc
PASS: tests/c00007.vtc
PASS: tests/c00008.vtc
PASS: tests/b00068.vtc
PASS: tests/c00009.vtc
PASS: tests/c00010.vtc
PASS: tests/c00011.vtc
PASS: tests/c00012.vtc
PASS: tests/c00014.vtc
PASS: tests/c00016.vtc
PASS: tests/c00013.vtc
PASS: tests/c00015.vtc
PASS: tests/c00018.vtc
PASS: tests/c00017.vtc
PASS: tests/c00019.vtc
PASS: tests/c00020.vtc
PASS: tests/c00021.vtc
PASS: tests/c00023.vtc
PASS: tests/c00022.vtc
PASS: tests/c00025.vtc
PASS: tests/c00024.vtc
PASS: tests/c00026.vtc
PASS: tests/c00027.vtc
PASS: tests/c00028.vtc
PASS: tests/c00031.vtc
PASS: tests/c00036.vtc
PASS: tests/c00037.vtc
FAIL: tests/c00035.vtc
PASS: tests/c00038.vtc
PASS: tests/c00039.vtc
PASS: tests/c00040.vtc
PASS: tests/c00041.vtc
PASS: tests/c00043.vtc
PASS: tests/c00044.vtc
PASS: tests/c00034.vtc
PASS: tests/c00045.vtc
PASS: tests/c00046.vtc

FAIL: tests/d00022.vtc

1 @ SunOS i86pc 5.11 1.04 64_gcc4.7 uplex

PASS: tests/c00092.vtc
PASS: tests/c00093.vtc
PASS: tests/c00097.vtc
PASS: tests/c00098.vtc
PASS: tests/c00095.vtc
PASS: tests/c00099.vtc
PASS: tests/c00080.vtc
PASS: tests/d00000.vtc
PASS: tests/d00001.vtc
PASS: tests/d00003.vtc
PASS: tests/d00004.vtc
PASS: tests/d00002.vtc
PASS: tests/c00094.vtc
PASS: tests/d00005.vtc
PASS: tests/d00007.vtc
PASS: tests/d00006.vtc
PASS: tests/d00009.vtc
PASS: tests/d00010.vtc
PASS: tests/d00008.vtc
PASS: tests/d00014.vtc
PASS: tests/d00015.vtc
PASS: tests/d00011.vtc
PASS: tests/d00013.vtc
PASS: tests/d00012.vtc
PASS: tests/d00016.vtc
PASS: tests/d00017.vtc
PASS: tests/d00018.vtc
PASS: tests/d00019.vtc
PASS: tests/d00020.vtc
PASS: tests/d00021.vtc
FAIL: tests/d00022.vtc
PASS: tests/d00023.vtc
PASS: tests/d00025.vtc
PASS: tests/d00026.vtc
PASS: tests/d00027.vtc
PASS: tests/d00028.vtc
PASS: tests/d00029.vtc
PASS: tests/d00031.vtc
PASS: tests/d00033.vtc
PASS: tests/d00032.vtc

FAIL: tests/d00029.vtc

1 @ SunOS i86pc 5.11 1.04 64_gcc4.7 uplex

PASS: tests/d00000.vtc
PASS: tests/c00080.vtc
PASS: tests/d00001.vtc
PASS: tests/d00003.vtc
PASS: tests/c00094.vtc
PASS: tests/d00004.vtc
PASS: tests/d00002.vtc
PASS: tests/d00005.vtc
PASS: tests/d00006.vtc
PASS: tests/d00007.vtc
PASS: tests/d00009.vtc
PASS: tests/d00008.vtc
PASS: tests/d00010.vtc
PASS: tests/d00014.vtc
PASS: tests/d00015.vtc
PASS: tests/d00011.vtc
PASS: tests/d00013.vtc
PASS: tests/d00012.vtc
PASS: tests/d00016.vtc
PASS: tests/d00017.vtc
PASS: tests/d00018.vtc
PASS: tests/d00019.vtc
PASS: tests/d00020.vtc
PASS: tests/d00021.vtc
PASS: tests/d00022.vtc
PASS: tests/d00023.vtc
PASS: tests/d00025.vtc
PASS: tests/d00026.vtc
PASS: tests/d00027.vtc
PASS: tests/d00028.vtc
FAIL: tests/d00029.vtc
PASS: tests/d00031.vtc
PASS: tests/d00033.vtc
PASS: tests/d00032.vtc
PASS: tests/d00034.vtc
PASS: tests/d00035.vtc
PASS: tests/d00030.vtc
PASS: tests/d00039.vtc
PASS: tests/d00036.vtc
PASS: tests/d00037.vtc

FAIL: tests/s00004.vtc

1 @ Debian x86_64 buster/sid 1.04 gcc uplex

1 @ FreeBSD amd64 12.0-REL 1.04 phk

PASS: tests/r03006.vtc
--- tests/s00001.log ---
--- tests/s00000.log ---
PASS: tests/s00000.vtc
--- tests/s00002.log ---
--- tests/s00001.log ---
PASS: tests/s00001.vtc
--- tests/s00003.log ---
PASS: tests/s00003.vtc
--- tests/s00004.log ---
--- tests/s00002.log ---
PASS: tests/s00002.vtc
--- tests/s00005.log ---
PASS: tests/s00005.vtc
--- tests/s00006.log ---
PASS: tests/s00006.vtc
--- tests/s00007.log ---
PASS: tests/s00007.vtc
--- tests/s00008.log ---
PASS: tests/s00008.vtc
--- tests/s00009.log ---
PASS: tests/s00009.vtc
--- tests/s00010.log ---
PASS: tests/s00010.vtc
--- tests/s00011.log ---
PASS: tests/s00011.vtc
--- tests/s00012.log ---
PASS: tests/s00012.vtc
--- tests/t02000.log ---
--- tests/s00004.log ---
FAIL: tests/s00004.vtc
--- tests/t02001.log ---
PASS: tests/t02001.vtc
--- tests/t02002.log ---
--- tests/t02000.log ---
PASS: tests/t02000.vtc
--- tests/t02003.log ---
--- tests/t02002.log ---
PASS: tests/t02002.vtc
--- tests/t02004.log ---

FAIL: tests/r01478.vtc

1 @ SunOS i86pc 5.11 1.04 32_gcc4.7 uplex

1 @ SunOS i86pc 5.11 1.04 32_sun12.4 uplex

PASS: tests/r01296.vtc
PASS: tests/r01225.vtc
PASS: tests/r01284.vtc
PASS: tests/r01266.vtc
PASS: tests/r01312.vtc
PASS: tests/r01320.vtc
PASS: tests/r01332.vtc
PASS: tests/r01333.vtc
PASS: tests/r01337.vtc
PASS: tests/r01349.vtc
PASS: tests/r01355.vtc
PASS: tests/r01356.vtc
PASS: tests/r01367.vtc
PASS: tests/r01395.vtc
PASS: tests/r01398.vtc
PASS: tests/r01391.vtc
PASS: tests/r01350.vtc
PASS: tests/r01401.vtc
PASS: tests/r01404.vtc
PASS: tests/r01406.vtc
PASS: tests/r01417.vtc
PASS: tests/r01441.vtc
PASS: tests/r01399.vtc
PASS: tests/r01419.vtc
PASS: tests/r01468.vtc
PASS: tests/r01485.vtc
PASS: tests/r01442.vtc
PASS: tests/r01493.vtc
PASS: tests/r01494.vtc
PASS: tests/r01498.vtc
FAIL: tests/r01478.vtc
PASS: tests/r01510.vtc
PASS: tests/r01501.vtc
PASS: tests/r01504.vtc
PASS: tests/r01518.vtc
PASS: tests/r01512.vtc
PASS: tests/r01524.vtc
PASS: tests/r01499.vtc
PASS: tests/r01566.vtc
PASS: tests/r01532.vtc

make[5]: *** [libvcc_a-vcc_types.o] Error 1

1 @ SunOS i86pc 5.11 1.04 32_gcc4.7 uplex

make[5]: Leaving directory '/tmp/vtest.32_gcc4.7/varnish-cache/lib/libvarnishapi'
make[4]: Leaving directory '/tmp/vtest.32_gcc4.7/varnish-cache/lib/libvarnishapi'
Making all in libvcc
make[4]: Entering directory '/tmp/vtest.32_gcc4.7/varnish-cache/lib/libvcc'
mkdir -p ../../include/tbl
/opt/local/bin/python3.4 ../../lib/libvcc/generate.py \
../.. ../..
make all-am
make[5]: Entering directory '/tmp/vtest.32_gcc4.7/varnish-cache/lib/libvcc'
CC    libvcc_a-vcc_acl.o
CC    libvcc_a-vcc_action.o
CC    libvcc_a-vcc_backend.o
CC    libvcc_a-vcc_backend_util.o
CC    libvcc_a-vcc_compile.o
CC    libvcc_a-vcc_expr.o
mkdir -p ../../include/tbl
/opt/local/bin/python3.4 ../../lib/libvcc/generate.py \
../.. ../..
CC    libvcc_a-vcc_parse.o
CC    libvcc_a-vcc_storage.o
CC    libvcc_a-vcc_symb.o
CC    libvcc_a-vcc_token.o
CC    libvcc_a-vcc_types.o
vcc_types.c:69:14: error: 'REAL' undeclared here (not in a function)
vcc_types.c: In function 'VCC_Type':
vcc_types.c:182:0: error: "VCC_TYPE" redefined [-Werror]
In file included from vcc_types.c:35:0:
vcc_compile.h:110:0: note: this is the location of the previous definition
cc1: all warnings being treated as errors
Makefile:721: recipe for target 'libvcc_a-vcc_types.o' failed
make[5]: *** [libvcc_a-vcc_types.o] Error 1
make[5]: *** Waiting for unfinished jobs....
make[5]: Leaving directory '/tmp/vtest.32_gcc4.7/varnish-cache/lib/libvcc'
Makefile:429: recipe for target 'all' failed
make[4]: *** [all] Error 2
make[4]: Leaving directory '/tmp/vtest.32_gcc4.7/varnish-cache/lib/libvcc'
Makefile:410: recipe for target 'all-recursive' failed
make[3]: *** [all-recursive] Error 1
make[3]: Leaving directory '/tmp/vtest.32_gcc4.7/varnish-cache/lib'
Makefile:549: recipe for target 'all-recursive' failed

d8c5ada

FAIL: tests/e00033.vtc

4 @ Debian x86_64 buster/sid 1.04 clang uplex

4 @ Debian x86_64 buster/sid 1.04 gcc uplex

1 @ FreeBSD amd64 12.0-REL 1.04 phk

2 @ Linux x86_64 3.10.0 1.04 phk

4 @ Linux x86_64 4.20.13 1.04 clang uplex

4 @ Linux x86_64 4.20.13 1.04 gcc uplex

3 @ SunOS i86pc 5.11 1.04 32_gcc4.7 uplex

4 @ SunOS i86pc 5.11 1.04 32_sun12.4 uplex

4 @ SunOS i86pc 5.11 1.04 64_gcc4.7 uplex

3 @ SunOS i86pc 5.11 1.04 64_sun12.4 uplex

PASS: tests/e00002.vtc
PASS: tests/e00003.vtc
PASS: tests/e00004.vtc
PASS: tests/e00005.vtc
PASS: tests/e00007.vtc
PASS: tests/e00006.vtc
PASS: tests/e00008.vtc
PASS: tests/e00009.vtc
PASS: tests/e00010.vtc
PASS: tests/e00011.vtc
PASS: tests/e00012.vtc
PASS: tests/e00013.vtc
PASS: tests/e00014.vtc
PASS: tests/e00016.vtc
PASS: tests/e00015.vtc
PASS: tests/e00017.vtc
PASS: tests/e00018.vtc
PASS: tests/e00020.vtc
PASS: tests/e00019.vtc
PASS: tests/e00021.vtc
PASS: tests/e00022.vtc
PASS: tests/e00023.vtc
PASS: tests/e00024.vtc
PASS: tests/e00025.vtc
PASS: tests/e00026.vtc
PASS: tests/e00027.vtc
PASS: tests/e00028.vtc
PASS: tests/e00030.vtc
PASS: tests/e00031.vtc
PASS: tests/e00032.vtc
FAIL: tests/e00033.vtc
PASS: tests/f00001.vtc
PASS: tests/g00000.vtc
PASS: tests/g00001.vtc
PASS: tests/g00002.vtc
PASS: tests/g00004.vtc
PASS: tests/g00003.vtc
PASS: tests/g00007.vtc
SKIP: tests/h00001.vtc
SKIP: tests/h00002.vtc

make[5]: *** [libvcc_a-vcc_storage.o] Error 1

1 @ SunOS i86pc 5.11 1.04 32_gcc4.7 uplex

CC    libvarnishapi_la-vxp_parse.lo
CC    vsl2rst.o
CC    vsl_glob_test-vsl_glob_test.o
CCLD   vsl2rst
CCLD   libvarnishapi.la
CCLD   vsl_glob_test
make[5]: Leaving directory '/tmp/vtest.32_gcc4.7/varnish-cache/lib/libvarnishapi'
make[4]: Leaving directory '/tmp/vtest.32_gcc4.7/varnish-cache/lib/libvarnishapi'
Making all in libvcc
make[4]: Entering directory '/tmp/vtest.32_gcc4.7/varnish-cache/lib/libvcc'
mkdir -p ../../include/tbl
/opt/local/bin/python3.4 ../../lib/libvcc/generate.py \
../.. ../..
make all-am
make[5]: Entering directory '/tmp/vtest.32_gcc4.7/varnish-cache/lib/libvcc'
CC    libvcc_a-vcc_acl.o
CC    libvcc_a-vcc_action.o
CC    libvcc_a-vcc_backend.o
CC    libvcc_a-vcc_backend_util.o
CC    libvcc_a-vcc_compile.o
CC    libvcc_a-vcc_expr.o
mkdir -p ../../include/tbl
/opt/local/bin/python3.4 ../../lib/libvcc/generate.py \
../.. ../..
CC    libvcc_a-vcc_parse.o
CC    libvcc_a-vcc_storage.o
In file included from vcc_storage.c:61:0:
vcc_compile.h:192:28: error: 'VCL_RET_MAX' undeclared here (not in a function)
CC    libvcc_a-vcc_symb.o
Makefile:679: recipe for target 'libvcc_a-vcc_storage.o' failed
make[5]: *** [libvcc_a-vcc_storage.o] Error 1
make[5]: *** Waiting for unfinished jobs....
make[5]: Leaving directory '/tmp/vtest.32_gcc4.7/varnish-cache/lib/libvcc'
Makefile:429: recipe for target 'all' failed
make[4]: *** [all] Error 2
make[4]: Leaving directory '/tmp/vtest.32_gcc4.7/varnish-cache/lib/libvcc'
Makefile:410: recipe for target 'all-recursive' failed
make[3]: *** [all-recursive] Error 1
make[3]: Leaving directory '/tmp/vtest.32_gcc4.7/varnish-cache/lib'
Makefile:549: recipe for target 'all-recursive' failed

make[5]: *** [libvcc_a-vcc_symb.o] Error 1

1 @ SunOS i86pc 5.11 1.04 32_gcc4.7 uplex

mkdir -p ../../include/tbl
/opt/local/bin/python3.4 ../../lib/libvcc/generate.py \
../.. ../..
make all-am
make[5]: Entering directory '/tmp/vtest.32_gcc4.7/varnish-cache/lib/libvcc'
CC    libvcc_a-vcc_acl.o
CC    libvcc_a-vcc_action.o
CC    libvcc_a-vcc_backend.o
CC    libvcc_a-vcc_backend_util.o
CC    libvcc_a-vcc_compile.o
CC    libvcc_a-vcc_expr.o
mkdir -p ../../include/tbl
/opt/local/bin/python3.4 ../../lib/libvcc/generate.py \
../.. ../..
CC    libvcc_a-vcc_parse.o
CC    libvcc_a-vcc_storage.o
CC    libvcc_a-vcc_symb.o
CC    libvcc_a-vcc_token.o
vcc_symb.c: In function 'VCC_HandleKind':
vcc_symb.c:59:13: error: 'ACL' undeclared (first use in this function)
vcc_symb.c:59:13: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
vcc_symb.c:60:13: error: 'BACKEND' undeclared (first use in this function)
vcc_symb.c:61:13: error: 'PROBE' undeclared (first use in this function)
vcc_symb.c:62:13: error: 'STEVEDORE' undeclared (first use in this function)
vcc_symb.c:63:13: error: 'SUB' undeclared (first use in this function)
vcc_symb.c:64:13: error: 'INSTANCE' undeclared (first use in this function)
vcc_symb.c: In function 'vcc_new_symbol':
vcc_symb.c:188:14: error: 'VOID' undeclared (first use in this function)
CC    libvcc_a-vcc_types.o
Makefile:693: recipe for target 'libvcc_a-vcc_symb.o' failed
make[5]: *** [libvcc_a-vcc_symb.o] Error 1
make[5]: *** Waiting for unfinished jobs....
CC    libvcc_a-vcc_utils.o
make[5]: Leaving directory '/tmp/vtest.32_gcc4.7/varnish-cache/lib/libvcc'
Makefile:429: recipe for target 'all' failed
make[4]: *** [all] Error 2
make[4]: Leaving directory '/tmp/vtest.32_gcc4.7/varnish-cache/lib/libvcc'
Makefile:410: recipe for target 'all-recursive' failed
make[3]: *** [all-recursive] Error 1
make[3]: Leaving directory '/tmp/vtest.32_gcc4.7/varnish-cache/lib'

5375a6c

FAIL: tests/e00033.vtc

1 @ FreeBSD amd64 12.0-REL 1.04 phk

PASS: tests/e00022.vtc
--- tests/e00024.log ---
--- tests/e00023.log ---
PASS: tests/e00023.vtc
--- tests/e00025.log ---
--- tests/e00024.log ---
PASS: tests/e00024.vtc
--- tests/e00026.log ---
--- tests/e00025.log ---
PASS: tests/e00025.vtc
--- tests/e00027.log ---
--- tests/e00026.log ---
PASS: tests/e00026.vtc
--- tests/e00028.log ---
--- tests/e00027.log ---
PASS: tests/e00027.vtc
--- tests/e00030.log ---
--- tests/e00028.log ---
PASS: tests/e00028.vtc
--- tests/e00031.log ---
--- tests/e00030.log ---
PASS: tests/e00030.vtc
--- tests/e00032.log ---
--- tests/e00031.log ---
PASS: tests/e00031.vtc
--- tests/e00033.log ---
--- tests/e00032.log ---
PASS: tests/e00032.vtc
--- tests/f00001.log ---
--- tests/e00033.log ---
FAIL: tests/e00033.vtc
--- tests/g00000.log ---
--- tests/f00001.log ---
PASS: tests/f00001.vtc
--- tests/g00001.log ---
--- tests/g00000.log ---
PASS: tests/g00000.vtc
--- tests/g00002.log ---
--- tests/g00001.log ---
PASS: tests/g00001.vtc

f4dcf8f

FAIL: tests/p00003.vtc

1 @ SunOS i86pc 5.11 1.04 64_sun12.4 uplex

PASS: tests/m00026.vtc
PASS: tests/m00027.vtc
PASS: tests/m00029.vtc
PASS: tests/m00031.vtc
PASS: tests/m00032.vtc
PASS: tests/m00033.vtc
PASS: tests/m00034.vtc
PASS: tests/m00035.vtc
PASS: tests/m00028.vtc
PASS: tests/m00036.vtc
PASS: tests/m00038.vtc
PASS: tests/m00037.vtc
PASS: tests/m00040.vtc
PASS: tests/m00039.vtc
PASS: tests/m00041.vtc
PASS: tests/m00044.vtc
PASS: tests/m00042.vtc
PASS: tests/m00045.vtc
PASS: tests/m00048.vtc
PASS: tests/m00043.vtc
PASS: tests/m00046.vtc
PASS: tests/m00047.vtc
PASS: tests/m00050.vtc
PASS: tests/m00049.vtc
PASS: tests/m00051.vtc
PASS: tests/o00003.vtc
PASS: tests/o00001.vtc
PASS: tests/o00005.vtc
PASS: tests/o00002.vtc
PASS: tests/o00004.vtc
FAIL: tests/p00003.vtc
PASS: tests/o00000.vtc
PASS: tests/p00004.vtc
PASS: tests/p00002.vtc
PASS: tests/p00000.vtc
PASS: tests/p00006.vtc
PASS: tests/p00007.vtc
PASS: tests/r00102.vtc
PASS: tests/p00009.vtc
PASS: tests/r00251.vtc

FAIL: tests/c00010.vtc

1 @ SunOS i86pc 5.11 1.04 64_sun12.4 uplex

PASS: tests/b00049.vtc
PASS: tests/b00050.vtc
PASS: tests/b00051.vtc
PASS: tests/b00046.vtc
PASS: tests/b00054.vtc
PASS: tests/b00055.vtc
PASS: tests/b00056.vtc
PASS: tests/b00041.vtc
PASS: tests/b00052.vtc
PASS: tests/b00053.vtc
PASS: tests/b00060.vtc
PASS: tests/b00059.vtc
PASS: tests/b00061.vtc
PASS: tests/b00057.vtc
PASS: tests/b00063.vtc
PASS: tests/b00064.vtc
PASS: tests/b00065.vtc
PASS: tests/b00066.vtc
PASS: tests/b00062.vtc
PASS: tests/c00001.vtc
PASS: tests/c00003.vtc
PASS: tests/c00002.vtc
PASS: tests/c00004.vtc
PASS: tests/c00005.vtc
PASS: tests/c00006.vtc
PASS: tests/b00067.vtc
PASS: tests/c00007.vtc
PASS: tests/c00008.vtc
PASS: tests/c00009.vtc
PASS: tests/b00068.vtc
FAIL: tests/c00010.vtc
PASS: tests/c00011.vtc
PASS: tests/c00012.vtc
PASS: tests/c00014.vtc
PASS: tests/c00013.vtc
PASS: tests/c00016.vtc
PASS: tests/c00015.vtc
PASS: tests/c00018.vtc
PASS: tests/c00019.vtc
PASS: tests/c00021.vtc

FAIL: tests/c00057.vtc

1 @ Debian x86_64 buster/sid 1.04 gcc uplex

PASS: tests/c00021.vtc
PASS: tests/c00023.vtc
PASS: tests/c00022.vtc
PASS: tests/c00024.vtc
PASS: tests/c00025.vtc
PASS: tests/c00026.vtc
PASS: tests/c00027.vtc
PASS: tests/c00028.vtc
PASS: tests/c00031.vtc
PASS: tests/c00036.vtc
PASS: tests/c00037.vtc
PASS: tests/c00038.vtc
PASS: tests/c00035.vtc
PASS: tests/c00039.vtc
PASS: tests/c00040.vtc
PASS: tests/c00044.vtc
PASS: tests/c00043.vtc
PASS: tests/c00034.vtc
PASS: tests/c00045.vtc
PASS: tests/c00041.vtc
PASS: tests/c00046.vtc
PASS: tests/c00047.vtc
PASS: tests/c00051.vtc
PASS: tests/c00048.vtc
PASS: tests/c00053.vtc
PASS: tests/c00052.vtc
PASS: tests/c00054.vtc
PASS: tests/c00055.vtc
PASS: tests/c00056.vtc
PASS: tests/c00058.vtc
FAIL: tests/c00057.vtc
PASS: tests/c00059.vtc
PASS: tests/c00050.vtc
PASS: tests/c00061.vtc
PASS: tests/c00062.vtc
PASS: tests/c00049.vtc
PASS: tests/c00064.vtc
PASS: tests/c00060.vtc
PASS: tests/c00065.vtc
PASS: tests/c00066.vtc

FAIL: tests/g00005.vtc

1 @ FreeBSD arm 12.0-REL 1.04 phk

1 @ Linux x86_64 4.20.13 1.04 gcc uplex

2 @ SunOS i86pc 5.11 1.04 32_sun12.4 uplex

PASS: tests/e00022.vtc
PASS: tests/e00023.vtc
PASS: tests/e00024.vtc
PASS: tests/e00025.vtc
PASS: tests/e00026.vtc
PASS: tests/e00027.vtc
PASS: tests/e00028.vtc
PASS: tests/e00030.vtc
PASS: tests/e00031.vtc
PASS: tests/e00032.vtc
PASS: tests/f00001.vtc
PASS: tests/g00000.vtc
PASS: tests/g00001.vtc
PASS: tests/g00002.vtc
PASS: tests/g00004.vtc
PASS: tests/g00003.vtc
PASS: tests/g00007.vtc
SKIP: tests/h00001.vtc
SKIP: tests/h00002.vtc
PASS: tests/g00008.vtc
SKIP: tests/h00003.vtc
SKIP: tests/h00004.vtc
SKIP: tests/h00005.vtc
SKIP: tests/j00000.vtc
SKIP: tests/j00001.vtc
SKIP: tests/j00003.vtc
SKIP: tests/j00004.vtc
PASS: tests/g00006.vtc
PASS: tests/l00000.vtc
PASS: tests/l00001.vtc
FAIL: tests/g00005.vtc
PASS: tests/l00002.vtc
PASS: tests/d00024.vtc
PASS: tests/l00003.vtc
PASS: tests/l00004.vtc
PASS: tests/l00005.vtc
PASS: tests/m00000.vtc
PASS: tests/m00002.vtc
PASS: tests/m00001.vtc
PASS: tests/m00003.vtc

FAIL: tests/c00099.vtc

1 @ SunOS i86pc 5.11 1.04 64_gcc4.7 uplex

PASS: tests/c00070.vtc
PASS: tests/c00067.vtc
PASS: tests/c00069.vtc
PASS: tests/c00071.vtc
PASS: tests/c00073.vtc
PASS: tests/c00074.vtc
PASS: tests/c00072.vtc
PASS: tests/c00075.vtc
PASS: tests/c00078.vtc
PASS: tests/c00076.vtc
PASS: tests/c00079.vtc
PASS: tests/c00063.vtc
PASS: tests/c00077.vtc
PASS: tests/c00082.vtc
PASS: tests/c00084.vtc
SKIP: tests/c00086.vtc
PASS: tests/c00085.vtc
PASS: tests/c00081.vtc
PASS: tests/c00087.vtc
PASS: tests/c00089.vtc
PASS: tests/c00091.vtc
PASS: tests/c00090.vtc
PASS: tests/c00088.vtc
PASS: tests/c00092.vtc
PASS: tests/c00083.vtc
PASS: tests/c00093.vtc
PASS: tests/c00097.vtc
PASS: tests/c00095.vtc
PASS: tests/c00098.vtc
PASS: tests/c00080.vtc
FAIL: tests/c00099.vtc
PASS: tests/d00000.vtc
PASS: tests/d00001.vtc
PASS: tests/d00002.vtc
PASS: tests/d00003.vtc
PASS: tests/c00094.vtc
PASS: tests/d00004.vtc
PASS: tests/d00006.vtc
PASS: tests/d00005.vtc
PASS: tests/d00007.vtc

FAIL: tests/a02012.vtc

1 @ SunOS i86pc 5.11 1.04 32_sun12.4 uplex

make check-TESTS check-local
make[5]: Entering directory '/tmp/vtest.32_sun12.4/varnish-cache/varnish-trunk/_build/bin/varnishtest'
make[6]: Entering directory '/tmp/vtest.32_sun12.4/varnish-cache/varnish-trunk/_build/bin/varnishtest'
SKIP: tests/a00001.vtc
PASS: tests/a00004.vtc
PASS: tests/a00003.vtc
PASS: tests/a00002.vtc
PASS: tests/a00006.vtc
PASS: tests/a00005.vtc
PASS: tests/a00007.vtc
PASS: tests/a00010.vtc
PASS: tests/a00011.vtc
PASS: tests/a00012.vtc
SKIP: tests/a00014.vtc
PASS: tests/a00015.vtc
PASS: tests/a00018.vtc
PASS: tests/a00019.vtc
PASS: tests/a00020.vtc
PASS: tests/a02000.vtc
PASS: tests/a02001.vtc
PASS: tests/a02002.vtc
PASS: tests/a02003.vtc
PASS: tests/a02005.vtc
PASS: tests/a02004.vtc
PASS: tests/a02007.vtc
PASS: tests/a02006.vtc
PASS: tests/a02009.vtc
PASS: tests/a00008.vtc
PASS: tests/a02008.vtc
PASS: tests/a02010.vtc
FAIL: tests/a02012.vtc
PASS: tests/a00013.vtc
PASS: tests/a02011.vtc
PASS: tests/a02013.vtc
PASS: tests/a02015.vtc
PASS: tests/a02014.vtc
PASS: tests/a02016.vtc
PASS: tests/a02017.vtc
PASS: tests/a02018.vtc
PASS: tests/a02019.vtc

FAIL: tests/r01818.vtc

1 @ SunOS i86pc 5.11 1.04 32_gcc4.7 uplex

3 @ SunOS i86pc 5.11 1.04 64_gcc4.7 uplex

PASS: tests/r01953.vtc
PASS: tests/r01956.vtc
PASS: tests/r01990.vtc
PASS: tests/r02035.vtc
PASS: tests/r02036.vtc
PASS: tests/r02069.vtc
PASS: tests/r02084.vtc
PASS: tests/r02105.vtc
PASS: tests/r02135.vtc
PASS: tests/r02042.vtc
PASS: tests/r02142.vtc
PASS: tests/r02157.vtc
PASS: tests/r02175.vtc
PASS: tests/r02148.vtc
PASS: tests/r02177.vtc
PASS: tests/r02262.vtc
PASS: tests/r02219.vtc
PASS: tests/r02233.vtc
SKIP: tests/r02275.vtc
PASS: tests/r02266.vtc
PASS: tests/r02291.vtc
PASS: tests/r02300.vtc
PASS: tests/r02258.vtc
PASS: tests/r02310.vtc
PASS: tests/r02321.vtc
PASS: tests/r02325.vtc
PASS: tests/r02305.vtc
PASS: tests/r02319.vtc
PASS: tests/r02342.vtc
PASS: tests/r02351.vtc
FAIL: tests/r01818.vtc
PASS: tests/r02367.vtc
PASS: tests/r02372.vtc
PASS: tests/r02387.vtc
PASS: tests/r02270.vtc
PASS: tests/r02406.vtc
PASS: tests/r02413.vtc
PASS: tests/r02395.vtc
PASS: tests/r02339.vtc
PASS: tests/r02429.vtc

FAIL: tests/r02964.vtc

1 @ FreeBSD amd64 12.0-REL 1.04 phk

PASS: tests/r02705.vtc
--- tests/r02763.log ---
PASS: tests/r02763.vtc
--- tests/r02775.log ---
--- tests/r02702.log ---
PASS: tests/r02702.vtc
--- tests/r02831.log ---
--- tests/r02775.log ---
PASS: tests/r02775.vtc
--- tests/r02839.log ---
PASS: tests/r02839.vtc
--- tests/r02849.log ---
--- tests/r02831.log ---
PASS: tests/r02831.vtc
--- tests/r02880.log ---
PASS: tests/r02880.vtc
--- tests/r02887.log ---
--- tests/r02849.log ---
PASS: tests/r02849.vtc
--- tests/r02923.log ---
--- tests/r02887.log ---
PASS: tests/r02887.vtc
--- tests/r02934.log ---
PASS: tests/r02934.vtc
--- tests/r02937.log ---
PASS: tests/r02937.vtc
--- tests/r02946.log ---
--- tests/r02923.log ---
PASS: tests/r02923.vtc
--- tests/r02964.log ---
FAIL: tests/r02964.vtc
--- tests/r02976.log ---
--- tests/r02946.log ---
PASS: tests/r02946.vtc
--- tests/r03003.log ---
PASS: tests/r03003.vtc
--- tests/r03006.log ---
--- tests/r02976.log ---
PASS: tests/r02976.vtc
--- tests/s00000.log ---

make[5]: *** [libvcc_a-vcc_parse.o] Error 2

2 @ SunOS i86pc 5.11 1.04 32_sun12.4 uplex

CC    libvarnishapi_la-vxp_parse.lo
CC    vsl2rst.o
CC    vsl_glob_test-vsl_glob_test.o
CCLD   vsl2rst
CCLD   libvarnishapi.la
CCLD   vsl_glob_test
make[5]: Leaving directory '/tmp/vtest.32_sun12.4/varnish-cache/lib/libvarnishapi'
make[4]: Leaving directory '/tmp/vtest.32_sun12.4/varnish-cache/lib/libvarnishapi'
Making all in libvcc
make[4]: Entering directory '/tmp/vtest.32_sun12.4/varnish-cache/lib/libvcc'
mkdir -p ../../include/tbl
/opt/local/bin/python3.4 ../../lib/libvcc/generate.py \
../.. ../..
make all-am
make[5]: Entering directory '/tmp/vtest.32_sun12.4/varnish-cache/lib/libvcc'
CC    libvcc_a-vcc_acl.o
CC    libvcc_a-vcc_backend.o
CC    libvcc_a-vcc_action.o
CC    libvcc_a-vcc_backend_util.o
CC    libvcc_a-vcc_compile.o
CC    libvcc_a-vcc_expr.o
mkdir -p ../../include/tbl
/opt/local/bin/python3.4 ../../lib/libvcc/generate.py \
../.. ../..
CC    libvcc_a-vcc_parse.o
CC    libvcc_a-vcc_storage.o
"vcc_compile.h", line 192: undefined symbol: VCL_RET_MAX
"vcc_compile.h", line 192: can not declare variably modified type at file scope
cc: acomp failed for vcc_parse.c
Makefile:667: recipe for target 'libvcc_a-vcc_parse.o' failed
make[5]: *** [libvcc_a-vcc_parse.o] Error 2
make[5]: *** Waiting for unfinished jobs....
make[5]: Leaving directory '/tmp/vtest.32_sun12.4/varnish-cache/lib/libvcc'
Makefile:429: recipe for target 'all' failed
make[4]: *** [all] Error 2
make[4]: Leaving directory '/tmp/vtest.32_sun12.4/varnish-cache/lib/libvcc'
Makefile:410: recipe for target 'all-recursive' failed
make[3]: *** [all-recursive] Error 1
make[3]: Leaving directory '/tmp/vtest.32_sun12.4/varnish-cache/lib'
Makefile:549: recipe for target 'all-recursive' failed

FAIL: tests/r01478.vtc

1 @ SunOS i86pc 5.11 1.04 32_gcc4.7 uplex

1 @ SunOS i86pc 5.11 1.04 32_sun12.4 uplex

PASS: tests/r01225.vtc
PASS: tests/r01284.vtc
PASS: tests/r01266.vtc
PASS: tests/r01312.vtc
PASS: tests/r01320.vtc
PASS: tests/r01332.vtc
PASS: tests/r01333.vtc
PASS: tests/r01337.vtc
PASS: tests/r01349.vtc
PASS: tests/r01356.vtc
PASS: tests/r01355.vtc
PASS: tests/r01367.vtc
PASS: tests/r01395.vtc
PASS: tests/r01398.vtc
PASS: tests/r01391.vtc
PASS: tests/r01404.vtc
PASS: tests/r01401.vtc
PASS: tests/r01350.vtc
PASS: tests/r01406.vtc
PASS: tests/r01417.vtc
PASS: tests/r01441.vtc
PASS: tests/r01399.vtc
PASS: tests/r01419.vtc
PASS: tests/r01468.vtc
PASS: tests/r01485.vtc
PASS: tests/r01442.vtc
PASS: tests/r01493.vtc
PASS: tests/r01498.vtc
PASS: tests/r01494.vtc
PASS: tests/r01501.vtc
FAIL: tests/r01478.vtc
PASS: tests/r01510.vtc
PASS: tests/r01504.vtc
PASS: tests/r01512.vtc
PASS: tests/r01518.vtc
PASS: tests/r01524.vtc
PASS: tests/r01499.vtc
PASS: tests/r01566.vtc
PASS: tests/r01532.vtc
PASS: tests/r01557.vtc

make[5]: *** [libvcc_a-vcc_storage.o] Error 1

1 @ SunOS i86pc 5.11 1.04 64_gcc4.7 uplex

CC    libvarnishapi_la-vxp_parse.lo
CC    vsl2rst.o
CC    vsl_glob_test-vsl_glob_test.o
CCLD   vsl2rst
CCLD   libvarnishapi.la
CCLD   vsl_glob_test
make[5]: Leaving directory '/tmp/vtest.64_gcc4.7/varnish-cache/lib/libvarnishapi'
make[4]: Leaving directory '/tmp/vtest.64_gcc4.7/varnish-cache/lib/libvarnishapi'
Making all in libvcc
make[4]: Entering directory '/tmp/vtest.64_gcc4.7/varnish-cache/lib/libvcc'
mkdir -p ../../include/tbl
/opt/local/bin/python3.4 ../../lib/libvcc/generate.py \
../.. ../..
make all-am
make[5]: Entering directory '/tmp/vtest.64_gcc4.7/varnish-cache/lib/libvcc'
CC    libvcc_a-vcc_acl.o
CC    libvcc_a-vcc_action.o
CC    libvcc_a-vcc_backend.o
CC    libvcc_a-vcc_backend_util.o
CC    libvcc_a-vcc_compile.o
CC    libvcc_a-vcc_expr.o
mkdir -p ../../include/tbl
/opt/local/bin/python3.4 ../../lib/libvcc/generate.py \
../.. ../..
CC    libvcc_a-vcc_parse.o
CC    libvcc_a-vcc_storage.o
In file included from vcc_storage.c:61:0:
vcc_compile.h:192:28: error: 'VCL_RET_MAX' undeclared here (not in a function)
CC    libvcc_a-vcc_symb.o
Makefile:679: recipe for target 'libvcc_a-vcc_storage.o' failed
make[5]: *** [libvcc_a-vcc_storage.o] Error 1
make[5]: *** Waiting for unfinished jobs....
make[5]: Leaving directory '/tmp/vtest.64_gcc4.7/varnish-cache/lib/libvcc'
Makefile:429: recipe for target 'all' failed
make[4]: *** [all] Error 2
make[4]: Leaving directory '/tmp/vtest.64_gcc4.7/varnish-cache/lib/libvcc'
Makefile:410: recipe for target 'all-recursive' failed
make[3]: *** [all-recursive] Error 1
make[3]: Leaving directory '/tmp/vtest.64_gcc4.7/varnish-cache/lib'
Makefile:549: recipe for target 'all-recursive' failed

FAIL: tests/s00010.vtc

28 @ FreeBSD arm64 12.0-REL 1.04 RPI3b phk

PASS: tests/s00005.vtc
--- tests/s00008.log ---
--- tests/s00007.log ---
PASS: tests/s00007.vtc
--- tests/s00009.log ---
--- tests/s00008.log ---
PASS: tests/s00008.vtc
--- tests/s00010.log ---
--- tests/s00009.log ---
PASS: tests/s00009.vtc
--- tests/s00011.log ---
PASS: tests/s00011.vtc
--- tests/s00012.log ---
PASS: tests/s00012.vtc
--- tests/t02000.log ---
PASS: tests/t02000.vtc
--- tests/t02001.log ---
PASS: tests/t02001.vtc
--- tests/t02002.log ---
PASS: tests/t02002.vtc
--- tests/t02003.log ---
PASS: tests/t02003.vtc
--- tests/t02004.log ---
PASS: tests/t02004.vtc
--- tests/t02005.log ---
PASS: tests/t02005.vtc
--- tests/t02006.log ---
PASS: tests/t02006.vtc
--- tests/t02007.log ---
--- tests/s00010.log ---
FAIL: tests/s00010.vtc
--- tests/t02008.log ---
PASS: tests/t02008.vtc
--- tests/t02009.log ---
--- tests/t02007.log ---
PASS: tests/t02007.vtc
--- tests/t02010.log ---
--- tests/t02009.log ---
PASS: tests/t02009.vtc
--- tests/t02011.log ---

FAIL: tests/c00035.vtc

1 @ SunOS i86pc 5.11 1.04 64_gcc4.7 uplex

PASS: tests/c00002.vtc
PASS: tests/c00004.vtc
PASS: tests/c00005.vtc
PASS: tests/c00006.vtc
PASS: tests/b00067.vtc
PASS: tests/c00007.vtc
PASS: tests/c00008.vtc
PASS: tests/c00009.vtc
PASS: tests/b00068.vtc
PASS: tests/c00010.vtc
PASS: tests/c00011.vtc
PASS: tests/c00012.vtc
PASS: tests/c00014.vtc
PASS: tests/c00013.vtc
PASS: tests/c00015.vtc
PASS: tests/c00016.vtc
PASS: tests/c00018.vtc
PASS: tests/c00019.vtc
PASS: tests/c00017.vtc
PASS: tests/c00021.vtc
PASS: tests/c00020.vtc
PASS: tests/c00022.vtc
PASS: tests/c00023.vtc
PASS: tests/c00026.vtc
PASS: tests/c00024.vtc
PASS: tests/c00025.vtc
PASS: tests/c00027.vtc
PASS: tests/c00028.vtc
PASS: tests/c00031.vtc
PASS: tests/c00036.vtc
FAIL: tests/c00035.vtc
PASS: tests/c00037.vtc
PASS: tests/c00038.vtc
PASS: tests/c00039.vtc
PASS: tests/c00040.vtc
PASS: tests/c00041.vtc
PASS: tests/c00043.vtc
PASS: tests/c00034.vtc
PASS: tests/c00044.vtc
PASS: tests/c00045.vtc

FAIL: tests/t02015.vtc

1 @ Debian x86_64 buster/sid 1.04 clang uplex

PASS: tests/r02946.vtc
PASS: tests/r02923.vtc
PASS: tests/s00001.vtc
PASS: tests/r02976.vtc
PASS: tests/r03006.vtc
PASS: tests/s00000.vtc
PASS: tests/s00003.vtc
PASS: tests/s00006.vtc
PASS: tests/s00004.vtc
PASS: tests/s00002.vtc
PASS: tests/s00008.vtc
PASS: tests/s00005.vtc
PASS: tests/s00007.vtc
PASS: tests/s00009.vtc
PASS: tests/s00011.vtc
PASS: tests/t02001.vtc
PASS: tests/t02002.vtc
PASS: tests/s00012.vtc
PASS: tests/s00010.vtc
PASS: tests/t02000.vtc
PASS: tests/t02006.vtc
PASS: tests/t02004.vtc
PASS: tests/t02005.vtc
PASS: tests/t02003.vtc
PASS: tests/t02008.vtc
PASS: tests/t02010.vtc
PASS: tests/t02009.vtc
PASS: tests/t02011.vtc
PASS: tests/t02012.vtc
PASS: tests/t02007.vtc
FAIL: tests/t02015.vtc
PASS: tests/t02013.vtc
PASS: tests/t02014.vtc
PASS: tests/u00004.vtc
PASS: tests/u00000.vtc
PASS: tests/t02016.vtc
PASS: tests/u00007.vtc
PASS: tests/u00005.vtc
PASS: tests/u00003.vtc
PASS: tests/u00011.vtc

FAIL: tests/b00039.vtc

1 @ SunOS i86pc 5.11 1.04 32_sun12.4 uplex

PASS: tests/b00013.vtc
PASS: tests/b00017.vtc
PASS: tests/b00014.vtc
PASS: tests/b00016.vtc
PASS: tests/b00015.vtc
PASS: tests/b00019.vtc
PASS: tests/b00020.vtc
PASS: tests/b00022.vtc
PASS: tests/b00018.vtc
PASS: tests/b00024.vtc
PASS: tests/b00025.vtc
PASS: tests/b00023.vtc
PASS: tests/b00027.vtc
PASS: tests/b00028.vtc
PASS: tests/b00026.vtc
PASS: tests/b00031.vtc
PASS: tests/b00021.vtc
PASS: tests/b00034.vtc
PASS: tests/b00032.vtc
PASS: tests/b00029.vtc
PASS: tests/b00033.vtc
PASS: tests/b00036.vtc
PASS: tests/b00037.vtc
PASS: tests/b00030.vtc
PASS: tests/b00038.vtc
PASS: tests/b00042.vtc
PASS: tests/b00040.vtc
PASS: tests/b00043.vtc
PASS: tests/b00044.vtc
PASS: tests/b00045.vtc
FAIL: tests/b00039.vtc
PASS: tests/b00047.vtc
PASS: tests/b00048.vtc
PASS: tests/b00049.vtc
PASS: tests/b00050.vtc
PASS: tests/b00051.vtc
PASS: tests/b00046.vtc
PASS: tests/b00054.vtc
PASS: tests/b00055.vtc
PASS: tests/b00056.vtc

make[5]: *** [libvcc_a-vcc_symb.o] Error 2

1 @ SunOS i86pc 5.11 1.04 32_sun12.4 uplex

make all-am
make[5]: Entering directory '/tmp/vtest.32_sun12.4/varnish-cache/lib/libvcc'
CC    libvcc_a-vcc_acl.o
CC    libvcc_a-vcc_action.o
CC    libvcc_a-vcc_backend.o
CC    libvcc_a-vcc_backend_util.o
CC    libvcc_a-vcc_compile.o
CC    libvcc_a-vcc_expr.o
mkdir -p ../../include/tbl
/opt/local/bin/python3.4 ../../lib/libvcc/generate.py \
../.. ../..
CC    libvcc_a-vcc_parse.o
CC    libvcc_a-vcc_storage.o
CC    libvcc_a-vcc_symb.o
"vcc_symb.c", line 59: undefined symbol: ACL
"vcc_symb.c", line 59: improper pointer/integer combination: op "==" (E_BAD_PTR_INT_COMBINATION)
"vcc_symb.c", line 60: undefined symbol: BACKEND
"vcc_symb.c", line 60: improper pointer/integer combination: op "==" (E_BAD_PTR_INT_COMBINATION)
"vcc_symb.c", line 61: undefined symbol: PROBE
"vcc_symb.c", line 61: improper pointer/integer combination: op "==" (E_BAD_PTR_INT_COMBINATION)
"vcc_symb.c", line 62: undefined symbol: STEVEDORE
"vcc_symb.c", line 62: improper pointer/integer combination: op "==" (E_BAD_PTR_INT_COMBINATION)
"vcc_symb.c", line 63: undefined symbol: SUB
"vcc_symb.c", line 63: improper pointer/integer combination: op "==" (E_BAD_PTR_INT_COMBINATION)
"vcc_symb.c", line 64: undefined symbol: INSTANCE
"vcc_symb.c", line 64: improper pointer/integer combination: op "==" (E_BAD_PTR_INT_COMBINATION)
"vcc_symb.c", line 188: undefined symbol: VOID
"vcc_symb.c", line 188: improper pointer/integer combination: op "=" (E_BAD_PTR_INT_COMBINATION)
cc: acomp failed for vcc_symb.c
Makefile:695: recipe for target 'libvcc_a-vcc_symb.o' failed
make[5]: *** [libvcc_a-vcc_symb.o] Error 2
make[5]: *** Waiting for unfinished jobs....
CC    libvcc_a-vcc_token.o
make[5]: Leaving directory '/tmp/vtest.32_sun12.4/varnish-cache/lib/libvcc'
Makefile:429: recipe for target 'all' failed
make[4]: *** [all] Error 2
make[4]: Leaving directory '/tmp/vtest.32_sun12.4/varnish-cache/lib/libvcc'
Makefile:410: recipe for target 'all-recursive' failed
make[3]: *** [all-recursive] Error 1
make[3]: Leaving directory '/tmp/vtest.32_sun12.4/varnish-cache/lib'

FAIL: tests/r02946.vtc

3 @ SunOS i86pc 5.11 1.04 64_gcc4.7 uplex

PASS: tests/r02555.vtc
PASS: tests/r02539.vtc
PASS: tests/r02618.vtc
PASS: tests/r02633.vtc
PASS: tests/r02647.vtc
PASS: tests/r02645.vtc
PASS: tests/r02679.vtc
PASS: tests/r02646.vtc
PASS: tests/r02690.vtc
PASS: tests/r02649.vtc
PASS: tests/r02700.vtc
PASS: tests/r02763.vtc
PASS: tests/r02705.vtc
PASS: tests/r02775.vtc
PASS: tests/r02686.vtc
PASS: tests/r02880.vtc
PASS: tests/r02839.vtc
PASS: tests/r02849.vtc
PASS: tests/r02831.vtc
PASS: tests/r02887.vtc
PASS: tests/r02934.vtc
PASS: tests/r02702.vtc
PASS: tests/r02937.vtc
PASS: tests/r02964.vtc
PASS: tests/r03003.vtc
PASS: tests/r02923.vtc
PASS: tests/r03006.vtc
PASS: tests/r02976.vtc
PASS: tests/s00000.vtc
PASS: tests/s00001.vtc
FAIL: tests/r02946.vtc
PASS: tests/s00003.vtc
PASS: tests/s00006.vtc
PASS: tests/s00004.vtc
PASS: tests/s00002.vtc
SKIP: tests/s00010.vtc
PASS: tests/s00005.vtc
SKIP: tests/s00012.vtc
PASS: tests/s00008.vtc
PASS: tests/s00007.vtc

FAIL: tests/d00017.vtc

2 @ SunOS i86pc 5.11 1.04 32_gcc4.7 uplex

1 @ SunOS i86pc 5.11 1.04 32_sun12.4 uplex

2 @ SunOS i86pc 5.11 1.04 64_gcc4.7 uplex

1 @ SunOS i86pc 5.11 1.04 64_sun12.4 uplex

PASS: tests/c00089.vtc
PASS: tests/c00091.vtc
PASS: tests/c00090.vtc
PASS: tests/c00088.vtc
PASS: tests/c00083.vtc
PASS: tests/c00092.vtc
PASS: tests/c00093.vtc
PASS: tests/c00097.vtc
PASS: tests/c00095.vtc
PASS: tests/c00098.vtc
PASS: tests/c00099.vtc
PASS: tests/d00000.vtc
PASS: tests/d00001.vtc
PASS: tests/c00080.vtc
PASS: tests/d00003.vtc
PASS: tests/d00002.vtc
PASS: tests/c00094.vtc
PASS: tests/d00004.vtc
PASS: tests/d00005.vtc
PASS: tests/d00007.vtc
PASS: tests/d00006.vtc
PASS: tests/d00009.vtc
PASS: tests/d00008.vtc
PASS: tests/d00010.vtc
PASS: tests/d00014.vtc
PASS: tests/d00015.vtc
PASS: tests/d00011.vtc
PASS: tests/d00012.vtc
PASS: tests/d00013.vtc
PASS: tests/d00016.vtc
FAIL: tests/d00017.vtc
PASS: tests/d00018.vtc
PASS: tests/d00019.vtc
PASS: tests/d00020.vtc
PASS: tests/d00021.vtc
PASS: tests/d00022.vtc
PASS: tests/d00023.vtc
PASS: tests/d00025.vtc
PASS: tests/d00026.vtc
PASS: tests/d00027.vtc

FAIL: tests/d00003.vtc

1 @ SunOS i86pc 5.11 1.04 64_gcc4.7 uplex

PASS: tests/c00071.vtc
PASS: tests/c00073.vtc
PASS: tests/c00074.vtc
PASS: tests/c00072.vtc
PASS: tests/c00075.vtc
PASS: tests/c00078.vtc
PASS: tests/c00076.vtc
PASS: tests/c00079.vtc
PASS: tests/c00063.vtc
PASS: tests/c00077.vtc
PASS: tests/c00082.vtc
PASS: tests/c00084.vtc
SKIP: tests/c00086.vtc
PASS: tests/c00085.vtc
PASS: tests/c00081.vtc
PASS: tests/c00087.vtc
PASS: tests/c00089.vtc
PASS: tests/c00091.vtc
PASS: tests/c00090.vtc
PASS: tests/c00088.vtc
PASS: tests/c00092.vtc
PASS: tests/c00083.vtc
PASS: tests/c00093.vtc
PASS: tests/c00097.vtc
PASS: tests/c00098.vtc
PASS: tests/c00095.vtc
PASS: tests/c00099.vtc
PASS: tests/c00080.vtc
PASS: tests/d00000.vtc
PASS: tests/d00001.vtc
FAIL: tests/d00003.vtc
PASS: tests/c00094.vtc
PASS: tests/d00002.vtc
PASS: tests/d00004.vtc
PASS: tests/d00005.vtc
PASS: tests/d00006.vtc
PASS: tests/d00007.vtc
PASS: tests/d00009.vtc
PASS: tests/d00008.vtc
PASS: tests/d00010.vtc

67ea0c8

FAIL: tests/r02964.vtc

1 @ FreeBSD amd64 12.0-REL 1.04 phk

PASS: tests/r02705.vtc
--- tests/r02763.log ---
PASS: tests/r02763.vtc
--- tests/r02775.log ---
--- tests/r02702.log ---
PASS: tests/r02702.vtc
--- tests/r02831.log ---
--- tests/r02775.log ---
PASS: tests/r02775.vtc
--- tests/r02839.log ---
PASS: tests/r02839.vtc
--- tests/r02849.log ---
--- tests/r02831.log ---
PASS: tests/r02831.vtc
--- tests/r02880.log ---
PASS: tests/r02880.vtc
--- tests/r02887.log ---
--- tests/r02849.log ---
PASS: tests/r02849.vtc
--- tests/r02923.log ---
--- tests/r02887.log ---
PASS: tests/r02887.vtc
--- tests/r02934.log ---
PASS: tests/r02934.vtc
--- tests/r02937.log ---
PASS: tests/r02937.vtc
--- tests/r02946.log ---
--- tests/r02923.log ---
PASS: tests/r02923.vtc
--- tests/r02964.log ---
FAIL: tests/r02964.vtc
--- tests/r02976.log ---
--- tests/r02946.log ---
PASS: tests/r02946.vtc
--- tests/r03003.log ---
PASS: tests/r03003.vtc
--- tests/r03006.log ---
--- tests/r02976.log ---
PASS: tests/r02976.vtc
--- tests/s00000.log ---

82ad74a

FAIL: tests/r01804.vtc

1 @ Linux x86_64 4.20.13 1.04 gcc uplex

PASS: tests/r02372.vtc
PASS: tests/r02270.vtc
PASS: tests/r02387.vtc
PASS: tests/r02339.vtc
PASS: tests/r02406.vtc
PASS: tests/r02413.vtc
PASS: tests/r02395.vtc
PASS: tests/r02429.vtc
PASS: tests/r02422.vtc
PASS: tests/r02451.vtc
PASS: tests/r02432.vtc
PASS: tests/r02471.vtc
PASS: tests/r02488.vtc
PASS: tests/r02433.vtc
PASS: tests/r02494.vtc
PASS: tests/r02527.vtc
PASS: tests/r02530.vtc
PASS: tests/r02418.vtc
PASS: tests/r02554.vtc
PASS: tests/r02589.vtc
PASS: tests/r02539.vtc
PASS: tests/r02617.vtc
PASS: tests/r02555.vtc
PASS: tests/r02618.vtc
PASS: tests/r02633.vtc
PASS: tests/r02647.vtc
PASS: tests/r02645.vtc
PASS: tests/r02646.vtc
PASS: tests/r02679.vtc
PASS: tests/r02649.vtc
FAIL: tests/r01804.vtc
PASS: tests/r02700.vtc
PASS: tests/r02690.vtc
PASS: tests/r02705.vtc
PASS: tests/r02763.vtc
PASS: tests/r02775.vtc
PASS: tests/r02686.vtc
PASS: tests/r02880.vtc
PASS: tests/r02831.vtc
PASS: tests/r02839.vtc

666d842

FAIL: tests/c00080.vtc

1 @ SunOS i86pc 5.11 1.04 64_sun12.4 uplex

PASS: tests/c00059.vtc
PASS: tests/c00058.vtc
PASS: tests/c00057.vtc
PASS: tests/c00061.vtc
PASS: tests/c00050.vtc
PASS: tests/c00062.vtc
PASS: tests/c00049.vtc
PASS: tests/c00064.vtc
PASS: tests/c00060.vtc
PASS: tests/c00065.vtc
PASS: tests/c00066.vtc
PASS: tests/c00068.vtc
PASS: tests/c00067.vtc
PASS: tests/c00070.vtc
PASS: tests/c00069.vtc
PASS: tests/c00071.vtc
PASS: tests/c00073.vtc
PASS: tests/c00074.vtc
PASS: tests/c00072.vtc
PASS: tests/c00075.vtc
PASS: tests/c00076.vtc
PASS: tests/c00063.vtc
PASS: tests/c00078.vtc
PASS: tests/c00079.vtc
PASS: tests/c00077.vtc
PASS: tests/c00082.vtc
PASS: tests/c00084.vtc
PASS: tests/c00085.vtc
SKIP: tests/c00086.vtc
PASS: tests/c00081.vtc
FAIL: tests/c00080.vtc
PASS: tests/c00087.vtc
PASS: tests/c00089.vtc
PASS: tests/c00091.vtc
PASS: tests/c00090.vtc
PASS: tests/c00092.vtc
PASS: tests/c00088.vtc
PASS: tests/c00083.vtc
PASS: tests/c00093.vtc
PASS: tests/c00097.vtc

FAIL: tests/r02964.vtc

1 @ FreeBSD amd64 12.0-REL 1.04 phk

PASS: tests/r02705.vtc
--- tests/r02763.log ---
PASS: tests/r02763.vtc
--- tests/r02775.log ---
--- tests/r02702.log ---
PASS: tests/r02702.vtc
--- tests/r02831.log ---
--- tests/r02775.log ---
PASS: tests/r02775.vtc
--- tests/r02839.log ---
PASS: tests/r02839.vtc
--- tests/r02849.log ---
--- tests/r02831.log ---
PASS: tests/r02831.vtc
--- tests/r02880.log ---
PASS: tests/r02880.vtc
--- tests/r02887.log ---
--- tests/r02849.log ---
PASS: tests/r02849.vtc
--- tests/r02923.log ---
--- tests/r02887.log ---
PASS: tests/r02887.vtc
--- tests/r02934.log ---
PASS: tests/r02934.vtc
--- tests/r02937.log ---
PASS: tests/r02937.vtc
--- tests/r02946.log ---
--- tests/r02923.log ---
PASS: tests/r02923.vtc
--- tests/r02964.log ---
FAIL: tests/r02964.vtc
--- tests/r02976.log ---
--- tests/r02946.log ---
PASS: tests/r02946.vtc
--- tests/r03003.log ---
PASS: tests/r03003.vtc
--- tests/r03006.log ---
--- tests/r02976.log ---
PASS: tests/r02976.vtc
--- tests/s00000.log ---

FAIL: tests/r01818.vtc

1 @ SunOS i86pc 5.11 1.04 64_gcc4.7 uplex

PASS: tests/r01956.vtc
PASS: tests/r01990.vtc
PASS: tests/r02036.vtc
PASS: tests/r02035.vtc
PASS: tests/r02069.vtc
PASS: tests/r02084.vtc
PASS: tests/r02042.vtc
PASS: tests/r02135.vtc
PASS: tests/r02105.vtc
PASS: tests/r02142.vtc
PASS: tests/r02175.vtc
PASS: tests/r02157.vtc
PASS: tests/r02148.vtc
PASS: tests/r02177.vtc
PASS: tests/r02262.vtc
PASS: tests/r02219.vtc
PASS: tests/r02233.vtc
SKIP: tests/r02275.vtc
PASS: tests/r02266.vtc
PASS: tests/r02291.vtc
PASS: tests/r02300.vtc
PASS: tests/r02258.vtc
PASS: tests/r02310.vtc
PASS: tests/r02321.vtc
PASS: tests/r02305.vtc
PASS: tests/r02325.vtc
PASS: tests/r02319.vtc
PASS: tests/r02342.vtc
PASS: tests/r02351.vtc
PASS: tests/r02367.vtc
FAIL: tests/r01818.vtc
PASS: tests/r02372.vtc
PASS: tests/r02387.vtc
PASS: tests/r02270.vtc
PASS: tests/r02406.vtc
PASS: tests/r02413.vtc
PASS: tests/r02339.vtc
PASS: tests/r02395.vtc
PASS: tests/r02429.vtc
PASS: tests/r02422.vtc

FAIL: tests/c00089.vtc

1 @ SunOS i86pc 5.11 1.04 64_sun12.4 uplex

PASS: tests/c00059.vtc
PASS: tests/c00057.vtc
PASS: tests/c00061.vtc
PASS: tests/c00062.vtc
PASS: tests/c00050.vtc
PASS: tests/c00049.vtc
PASS: tests/c00060.vtc
PASS: tests/c00064.vtc
PASS: tests/c00065.vtc
PASS: tests/c00066.vtc
PASS: tests/c00068.vtc
PASS: tests/c00070.vtc
PASS: tests/c00069.vtc
PASS: tests/c00067.vtc
PASS: tests/c00071.vtc
PASS: tests/c00074.vtc
PASS: tests/c00073.vtc
PASS: tests/c00072.vtc
PASS: tests/c00075.vtc
PASS: tests/c00078.vtc
PASS: tests/c00063.vtc
PASS: tests/c00079.vtc
PASS: tests/c00076.vtc
PASS: tests/c00077.vtc
PASS: tests/c00082.vtc
PASS: tests/c00084.vtc
SKIP: tests/c00086.vtc
PASS: tests/c00085.vtc
PASS: tests/c00081.vtc
PASS: tests/c00087.vtc
FAIL: tests/c00089.vtc
PASS: tests/c00091.vtc
PASS: tests/c00090.vtc
PASS: tests/c00088.vtc
PASS: tests/c00083.vtc
PASS: tests/c00092.vtc
PASS: tests/c00093.vtc
PASS: tests/c00097.vtc
PASS: tests/c00095.vtc
PASS: tests/c00098.vtc

FAIL: tests/s00010.vtc

5 @ FreeBSD arm64 12.0-REL 1.04 RPI3b phk

PASS: tests/s00005.vtc
--- tests/s00008.log ---
--- tests/s00007.log ---
PASS: tests/s00007.vtc
--- tests/s00009.log ---
--- tests/s00008.log ---
PASS: tests/s00008.vtc
--- tests/s00010.log ---
--- tests/s00009.log ---
PASS: tests/s00009.vtc
--- tests/s00011.log ---
PASS: tests/s00011.vtc
--- tests/s00012.log ---
PASS: tests/s00012.vtc
--- tests/t02000.log ---
PASS: tests/t02000.vtc
--- tests/t02001.log ---
PASS: tests/t02001.vtc
--- tests/t02002.log ---
PASS: tests/t02002.vtc
--- tests/t02003.log ---
PASS: tests/t02003.vtc
--- tests/t02004.log ---
PASS: tests/t02004.vtc
--- tests/t02005.log ---
PASS: tests/t02005.vtc
--- tests/t02006.log ---
PASS: tests/t02006.vtc
--- tests/t02007.log ---
--- tests/s00010.log ---
FAIL: tests/s00010.vtc
--- tests/t02008.log ---
PASS: tests/t02008.vtc
--- tests/t02009.log ---
--- tests/t02007.log ---
PASS: tests/t02007.vtc
--- tests/t02010.log ---
--- tests/t02009.log ---
PASS: tests/t02009.vtc
--- tests/t02011.log ---

FAIL: tests/r01478.vtc

1 @ SunOS i86pc 5.11 1.04 32_gcc4.7 uplex

PASS: tests/r01287.vtc
PASS: tests/r01225.vtc
PASS: tests/r01284.vtc
PASS: tests/r01266.vtc
PASS: tests/r01320.vtc
PASS: tests/r01312.vtc
PASS: tests/r01332.vtc
PASS: tests/r01333.vtc
PASS: tests/r01337.vtc
PASS: tests/r01349.vtc
PASS: tests/r01355.vtc
PASS: tests/r01356.vtc
PASS: tests/r01367.vtc
PASS: tests/r01395.vtc
PASS: tests/r01398.vtc
PASS: tests/r01391.vtc
PASS: tests/r01350.vtc
PASS: tests/r01404.vtc
PASS: tests/r01401.vtc
PASS: tests/r01406.vtc
PASS: tests/r01417.vtc
PASS: tests/r01441.vtc
PASS: tests/r01399.vtc
PASS: tests/r01419.vtc
PASS: tests/r01468.vtc
PASS: tests/r01485.vtc
PASS: tests/r01442.vtc
PASS: tests/r01493.vtc
PASS: tests/r01498.vtc
PASS: tests/r01494.vtc
FAIL: tests/r01478.vtc
PASS: tests/r01510.vtc
PASS: tests/r01501.vtc
PASS: tests/r01504.vtc
PASS: tests/r01512.vtc
PASS: tests/r01518.vtc
PASS: tests/r01524.vtc
PASS: tests/r01499.vtc
PASS: tests/r01532.vtc
PASS: tests/r01569.vtc

34b01c4

FAIL: tests/v00014.vtc

1 @ SunOS i86pc 5.11 1.04 32_gcc4.7 uplex

PASS: tests/t02012.vtc
PASS: tests/t02014.vtc
PASS: tests/u00004.vtc
PASS: tests/t02016.vtc
PASS: tests/u00000.vtc
PASS: tests/u00005.vtc
PASS: tests/u00007.vtc
PASS: tests/u00003.vtc
PASS: tests/u00011.vtc
PASS: tests/u00008.vtc
PASS: tests/u00012.vtc
PASS: tests/u00006.vtc
PASS: tests/u00013.vtc
PASS: tests/u00010.vtc
PASS: tests/v00001.vtc
PASS: tests/u00009.vtc
PASS: tests/v00002.vtc
PASS: tests/v00000.vtc
PASS: tests/v00004.vtc
PASS: tests/v00005.vtc
PASS: tests/u00014.vtc
PASS: tests/v00008.vtc
PASS: tests/v00011.vtc
PASS: tests/v00012.vtc
PASS: tests/v00013.vtc
PASS: tests/v00010.vtc
PASS: tests/v00015.vtc
PASS: tests/v00016.vtc
PASS: tests/v00017.vtc
PASS: tests/v00019.vtc
FAIL: tests/v00014.vtc
PASS: tests/v00018.vtc
PASS: tests/v00021.vtc
PASS: tests/v00020.vtc
PASS: tests/v00027.vtc
PASS: tests/v00024.vtc
PASS: tests/v00031.vtc
PASS: tests/v00025.vtc
PASS: tests/v00006.vtc
PASS: tests/v00032.vtc

e8d2ab8

FAIL: tests/r01804.vtc

1 @ Debian x86_64 buster/sid 1.04 clang uplex

PASS: tests/r02387.vtc
PASS: tests/r02406.vtc
PASS: tests/r02339.vtc
PASS: tests/r02413.vtc
PASS: tests/r02395.vtc
PASS: tests/r02429.vtc
PASS: tests/r02422.vtc
PASS: tests/r02451.vtc
PASS: tests/r02432.vtc
PASS: tests/r02471.vtc
PASS: tests/r02488.vtc
PASS: tests/r02433.vtc
PASS: tests/r02494.vtc
PASS: tests/r02530.vtc
PASS: tests/r02527.vtc
PASS: tests/r02418.vtc
PASS: tests/r02554.vtc
PASS: tests/r02589.vtc
PASS: tests/r02617.vtc
PASS: tests/r02539.vtc
PASS: tests/r02555.vtc
PASS: tests/r02618.vtc
PASS: tests/r02633.vtc
PASS: tests/r02645.vtc
PASS: tests/r02647.vtc
PASS: tests/r02646.vtc
PASS: tests/r02679.vtc
PASS: tests/r02649.vtc
PASS: tests/r02700.vtc
PASS: tests/r02690.vtc
FAIL: tests/r01804.vtc
PASS: tests/r02705.vtc
PASS: tests/r02686.vtc
PASS: tests/r02763.vtc
PASS: tests/r02775.vtc
PASS: tests/r02880.vtc
PASS: tests/r02839.vtc
PASS: tests/r02831.vtc
PASS: tests/r02849.vtc
PASS: tests/r02887.vtc

FAIL: tests/c00083.vtc

3 @ SunOS i86pc 5.11 1.04 32_gcc4.7 uplex

3 @ SunOS i86pc 5.11 1.04 32_sun12.4 uplex

3 @ SunOS i86pc 5.11 1.04 64_gcc4.7 uplex

3 @ SunOS i86pc 5.11 1.04 64_sun12.4 uplex

PASS: tests/c00053.vtc
PASS: tests/c00052.vtc
PASS: tests/c00054.vtc
PASS: tests/c00055.vtc
PASS: tests/c00056.vtc
PASS: tests/c00059.vtc
PASS: tests/c00058.vtc
PASS: tests/c00057.vtc
PASS: tests/c00061.vtc
PASS: tests/c00050.vtc
PASS: tests/c00062.vtc
PASS: tests/c00049.vtc
PASS: tests/c00064.vtc
PASS: tests/c00060.vtc
PASS: tests/c00066.vtc
PASS: tests/c00068.vtc
PASS: tests/c00067.vtc
PASS: tests/c00065.vtc
PASS: tests/c00069.vtc
PASS: tests/c00070.vtc
PASS: tests/c00071.vtc
PASS: tests/c00073.vtc
PASS: tests/c00074.vtc
PASS: tests/c00072.vtc
PASS: tests/c00075.vtc
PASS: tests/c00078.vtc
PASS: tests/c00063.vtc
PASS: tests/c00079.vtc
PASS: tests/c00076.vtc
PASS: tests/c00077.vtc
FAIL: tests/c00083.vtc
PASS: tests/c00082.vtc
SKIP: tests/c00086.vtc
PASS: tests/c00084.vtc
PASS: tests/c00085.vtc
PASS: tests/c00081.vtc
PASS: tests/c00087.vtc
PASS: tests/c00089.vtc
PASS: tests/c00091.vtc
PASS: tests/c00090.vtc