v00005

746f839

1 @ FreeBSD amd64 11.2-REL 1.04 GCOV phk

*  top  0.0 TEST ./tests/v00005.vtc starting
[...]
*  top  0.0 VTEST VCL: test backend probe syntax
[...]
*** v1  56.2 vsl|No VSL chunk found (child not started ?)
*** v1  56.3 vsl|No VSL chunk found (child not started ?)
*** v1  56.4 vsl|No VSL chunk found (child not started ?)
*** v1  56.5 vsl|No VSL chunk found (child not started ?)
*** v1  56.6 vsl|No VSL chunk found (child not started ?)
*** v1  56.7 vsl|No VSL chunk found (child not started ?)
*** v1  56.8 vsl|No VSL chunk found (child not started ?)
*** v1  56.9 vsl|No VSL chunk found (child not started ?)
*** v1  57.0 vsl|No VSL chunk found (child not started ?)
*** v1  57.1 vsl|No VSL chunk found (child not started ?)
*** v1  57.2 vsl|No VSL chunk found (child not started ?)
*** v1  57.3 vsl|No VSL chunk found (child not started ?)
*** v1  57.4 vsl|No VSL chunk found (child not started ?)
*** v1  57.5 vsl|No VSL chunk found (child not started ?)
*** v1  57.6 vsl|No VSL chunk found (child not started ?)
*** v1  57.7 vsl|No VSL chunk found (child not started ?)
*** v1  57.8 vsl|No VSL chunk found (child not started ?)
*** v1  57.9 vsl|No VSL chunk found (child not started ?)
*** v1  58.0 vsl|No VSL chunk found (child not started ?)
*** v1  58.1 vsl|No VSL chunk found (child not started ?)
*** v1  58.3 vsl|No VSL chunk found (child not started ?)
*** v1  58.4 vsl|No VSL chunk found (child not started ?)
*** v1  58.5 vsl|No VSL chunk found (child not started ?)
*** v1  58.6 vsl|No VSL chunk found (child not started ?)
*** v1  58.7 vsl|No VSL chunk found (child not started ?)
*** v1  58.8 vsl|No VSL chunk found (child not started ?)
*** v1  58.9 vsl|No VSL chunk found (child not started ?)
*** v1  59.0 vsl|No VSL chunk found (child not started ?)
*** v1  59.1 vsl|No VSL chunk found (child not started ?)
*** v1  59.2 vsl|No VSL chunk found (child not started ?)
*** v1  59.3 vsl|No VSL chunk found (child not started ?)
*** v1  59.4 vsl|No VSL chunk found (child not started ?)
*** v1  59.5 vsl|No VSL chunk found (child not started ?)
*** v1  59.6 vsl|No VSL chunk found (child not started ?)
*** v1  59.7 vsl|No VSL chunk found (child not started ?)
*** v1  59.8 vsl|No VSL chunk found (child not started ?)
*** v1  59.9 vsl|No VSL chunk found (child not started ?)
#  top TEST ./tests/v00005.vtc TIMED OUT (kill -9)
#  top TEST ./tests/v00005.vtc FAILED (60.548) signal=9
FAIL tests/v00005.vtc (exit status: 2)