GitRev Bug FreeBSD FreeBSD FreeBSD FreeBSD SunOS SunOS SunOS SunOS
amd64 amd64 arm i386 i86pc i86pc i86pc i86pc
11.1-REL-p10 11.1-REL-p8 11.1-REL 11.1-REL-p10 5.11 5.11 5.11 5.11
1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
GCOV 32_gcc4.7 32_sun12.4 64_gcc4.7 64_sun12.4
phk phk phk phk uplex uplex uplex uplex
44d2893 OK 4 16 8 17 34 33 34 34
distcheck 2 1 1 1
r00789 1
r01478 1
r01804 1
r02042 1
r02339 1
b591b02 OK 1 2 1 2 4 5 4 4
distcheck 1
d00022 1
c7c7f52 OK 12 48 26 48 96 97 97 97
distcheck 1 3 3 4 1 2
b00049 1
c00023 1
d00023 1
r01225 2 1
r01485 1
r01490 1
r01818 1 1
r02339 1
r02527 2
v00006 1
2ea6343 OK
f690631 OK
d558ab0 OK 4 18 9 18 38 37 37 36
distcheck 2 2 1
p00009 1
r01804 1
s00002 1
s00004 1
v00006 1
3c0b876 OK 1 4 2 4 8 9 9 8
distcheck 1 1
r02527 1
v00006 1
f5ada80 OK 1 1 1 1 2 2 2 2
distcheck 1
p00002 1
fc0ee48 OK 2 6 3 6 13 12 12 13
distcheck 1 1
r02105 1
v00006 1
e4fa9f4 OK 2 6 3 5 11 11 11 11
7cfe66d OK 2 5 3 6 11 11 11 11
fda1241 OK 1 2 1 2 4 4 4 4
distcheck 1 1
g00001 1
v00006 1
e57f3e1 OK 4 14 7 14 29 29 30 30
distcheck 1 1 2
b00049 1
c00013 1
p00009 1
r01478 1
ee3abf8 OK 1 3 1 3 5 5 5 5
distcheck 1 1
t02004 1
v00006 1
ed5c43b OK 4 15 8 15 31 31 31 30
distcheck 1 1 1 1 1
b00049 1
c00057 1
p00009 1
r01478 1
v00006 1