PURGE as MISS

Luis San Martin luis.sanmartin at unix.cl
Sun Dec 16 22:10:38 CET 2012


varnishstat && snmpd && rrdtool
On 13 Dec 2012 17:49, "konrad rzentarzewski" <
konrad.rzentarzewski at artegence.com> wrote:

> hi,
>
> as i wrote in my last email, we use a lot of bans and purges.
> so many, that they're affecting our hitratio, ie:
>
> https://gist.github.com/07f6280ae9345dc315b7#file-log-L10-L49
>
> basically, everything that gets function error called, ends in miss,
> just as a call to a backend.
>
> i need to find a way to graph our real hit ratio, and being able to use
> varnishstat.
>
> ideas?
>
> --
>  konrad rzentarzewski - Senior SA, Artegence sp. z o.o.
>  Office: +48.223801313  NOC: +48.222961020  ARTE42-RIPE
>  Ten mail nie stanowi pisma i zamówienia handlowego wg.
>  Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037)
>
> <legal_blurb>
> Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
> dla m.st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
> pod
> numerem KRS 0000066610
> NIP: 521-30-18-541
> wysokość kapitału zakładowego: 51 500,00 PLN
> </legal_blurb>
>
> _______________________________________________
> varnish-misc mailing list
> varnish-misc at varnish-cache.org
> https://www.varnish-cache.org/lists/mailman/listinfo/varnish-misc
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://www.varnish-cache.org/lists/pipermail/varnish-misc/attachments/20121216/e5fa962b/attachment.html>


More information about the varnish-misc mailing list